Tuesday, October 15, 2019
Text Size

Geskiedenis is gemaak toe die Breedevallei Munisipaliteit by sy jongste Raadsvergadering die verklaring van die Worcester middedorp as spesiale aanslaggebied goedgekeur het. Dit span nie alleen die kroon op harde werk wat die afgelope drie jaar deur munisipale raadslede en die Worcester Besigheidsforum agter die skerms gedoen is om dit moontlik te maak nie, maar dit is ook ‘n pluimpie vir die sakelui in die middedorp wat hulle samewerking verleen het om die vereiste meerderheid te bereik wat deur die Munisipale Eiendomsbelastingwet, 2004( Wet 6 van 2004), vereis word vir die goedkeuring van sodanige aanslaggebied.
Sover bekend is BVM die eerste plattelandse munisipaliteit buite die Stad Kaapstad wat so ‘n aanslaggebied verklaar en vergestalt dit die visie en insig van die munisipale raad om uitvoering te gee aan sy grondwetlike mandaat om ‘n skoon en veilige omgewing vir sy inwoners te verseker en om ekonomiese ontwikkeling te bevorder, maar bowenal, verbeterde dienslewering.
Die gebied wat daardeur geraak word, word begrens deur Tulbagh-, Riebeeck-, Somerset- en Durban straat soos aangedui op die kaart hieronder en behels kortliks die volgende:

Worcester BID Area

Volgens die Munisipale Eiendomsbelastingwet moet ‘n meerderheid van die grondeienaars binne die aanslaggebied toestem tot die verklaring daarvan en hierdie meerderheid is verkry deur middel van publieke vergaderings wat gehou is asook deur-tot-deur besoeke wat gebring is deur die Worcester Besigheidsforum.

Slegs die eienaars van eiendomme wat vir kommersiële- en besigheidsdoeleindes aangewend word (bv. sakepersele, woonstelblokke, gastehuise, ens.) word deur die verklaring geraak en dit behels dat bykomende belasting van daardie eienaars met ingang van 1 Julie 2016 gehef sal word.
Die bykomende belasting wat gehef word, moet dan maandeliks deur die munisipaliteit oorbetaal word aan ‘n nie-winsgewende maatskappy wat volgens ‘n goedgekeurde besigheidsplan die geld binne die aanslaggebied sal aanwend en bestuur. Die persentasie addisionele belasting word as deel van die munisipaliteit se jaarlikse begrotingsproses bepaal en sal sowat 0.00165c/rand beloop.

Dit word beklemtoon dat die maatskappy nie in kompetisie met die BVM sal werk nie, maar dat dit ‘n samewerkingsooreenkoms behels om gehalte dienslewering binne die aanslaggebied te verseker.

‘n Maatskappy onder die naam “Worcester Business Improvement District (NPC) is reeds gestig onder voorsitterskap van Mnr. Danie Nel. Die volgende persone is ook direkteure van die maatskappy:
Mnr. Willem Burger | NTT Volkswagen, Worcester;
Mnr. Howie Viljoen | Viljoen Juweliers;
Mnr. Gert Griessel | BGR Geoktrooieerde Rekenmeesters
Mnr. Dudley Davids (Onder Voorsitter) | D.B. Davids Prokureurs
Mnr. Elton Shortles | Elton Shortles Prokureurs
Mnr. Adrian Ruddy | Quenét Groep
Mnr Marco Adams

Die bykomende belasting moet volgens ‘n besigheidsplan, wat as deel van die proses wat deur die munisipaliteit goedgekeur is, aangewend word en behels die volgende:

1. Veiligheid en sekuriteit;

(a) Veiligheid:

WBID het dit ten doel om die veiligheid en sekuriteit in die aanslaggebied te verbeter in samewerking met SAPS en BVM deur onder andere:

 • sigbare polisiëring deur die verskaffing van veiligheidswaentjies wat deur polisiereserviste en plaaslike buurtwaglede beman word;
 • die handhawing van wet en orde in strate en openbare plekke deur die toepassing van bestaande verordeninge van BVM;
 • die daarstelling van bewusmakingsprogramme om veiligheid en misdaadvoorkoming aan te spreek

Die ontplooiing van bemande veiligheidswaentjies is reeds in werking gestel en het alreeds bygedra tot ‘n afname in misdaad in die middedorp. Hierdie diens sal mettertyd uitgebrei en opgeskerp word deur behoorlike opleiding van lede wat dit beman en die aanskaffing van addisionele waentjies.
Die waentjies word tans onderhou en beman deur middel van kontantbydraes deur sakelui binne die aanslaggebied asook BVM en WBID wil langs hierdie weg waardering uitspreek teenoor beide partye vir die onbaatsugtige bydraes waarsonder die waentjies nie volhoubaar ontplooi sal kan word nie. Sakelui word aangemoedig om hierdie inisiatief te ondersteun om dit volhoubaar en effektief te hou. Die bydrae van Worcester SAPS deur die beskikbaarstelling van polisiereserviste en buurtwagte word ook hoog op prys gestel.

(b) Parkering;

Die probleme met parkering in die aanslaggebied asook die irritasie wat deur selfaangestelde motorwagte ondervind word, is algemeen bekend en WBID het reeds met BVM in gesprek getree m.b.t. die instelling van ‘n parkeerbestuurstelsel. Tenders in hierdie verband behoort eersdaags deur BVM aangevra te word. Voorstelle sal ook aan BVM voorgelê word m.b.t die daarstelling van addisionele parkeerfasiliteite.

2. Reinigingsdienste:

WBID is daartoe verbind om in samewerking met BVM en die betrokke sakelui te verseker dat die aanslaggebied ten alle tye netjies en skoon gehou word deur onder andere:

 • die daaglikse verwydering van vullis op sypaadjies en uit stormwaterkanale;
 • die bevordering van herwinning van afval;
 • skoonmaakprogramme vir sypaadjies, strate en openbare oopruimtes;
 • die verwydering van grafitti en plakkate;
 • verbeterde onderhoud van randstene, plaveisel, vullishouers, ens.;
 • Die huidige blou skoonmaaktrollies word in samewerking met BVM suksesvol bedryf en positiewe kommentaar oor die voorkoms van die aanslaggebied word reeds uit alle oorde ontvang.

3. Sosiale opheffing:

WBID is in samewerking met BVM reeds besig met die ontwikkeling van strategie rondom die opheffing van haweloses wat in die aanslaggebied woon asook die selfaangestelde motorwagte waarna hierbo verwys is.

Vanweë die komplekse aard hiervan sal daar ook op die bystand van ander nie-regeringsorganisasies en betrokke staatsdepartemente gesteun word om oplossings te vind hoe hierdie persone op menswaardige wyse in die samelewing betrek kan word.

Gedagtes is reeds gewissel om hierdie persone te betrek by skoonmaak aksies asook kleiner projekte wat verband hou met stedelike verbetering soos die regmaak van stukkende randstene en sypaadjies, verwydering van grafitti, plakkate ens.

4. Bemarking en kommunikasie:

Die suksesvolle en volhoubare verbetering van ekonomiese geleenthede in die aanslaggebied is afhanklik van goeie bemarking en kommunikasie met sakelui wat daaraan deelneem. Daar is reeds ‘n handelsmerk vir die aanslaggebied gestig onder die naam “Worcester Winkelhart” en aanwysingsborde na die “Winkelhart” gebied is reeds op strategiese plekke aangebring.

WBID het dit ten doel om die “Winkelhart” handelsmerk te gebruik om die suksesse van die aanslaggebied te bemark om onder andere:

 • die suksesse van die aanslaggebied te deel met voornemende beleggers, sakelui en die inwoners van Worcester;
 • ‘n kommunikasiestrategie te vestig waardeur sakelui en inwoners deel kan wees van die ontwikkeling van die aanslaggebied om dit in ‘n aangename inkopie ervaring te omskep;
 • ‘n maandelikse nuusbrief te skep, ens.

‘n Webblad word eersdaags bekend gestel en belangstellendes sal dit kan besoek om insette, kritiek of kommentaar te lewer. Die sukses en volhoubaarheid van die “Winkelhart” handelsmerk sal tot groot mate afhang van die interaksie en deelname van persone wat belangstel.

Soortgelyke aanslaggebiede word reeds vir jare suksesvol deur Stad Kaapstad bedryf en WBID is oortuig dat Worcester dit ook kan doen met die volgehoue ondersteuning van sakelui en BVM.

WBID wil ook sy dank uitspreek teenoor Mnre. Radi van Zyl en Werner Schwella van Pharo Trust en Shoprite wat van die begin af deel was van die proses vir hulle leiding en vir die fondse wat deur hulle beskikbaar gestel is om die proses van die grond af te bring. Dankie ook aan Mnr. Nik Wullschleger, Voorsitter van die Worcester Besigheidsforum en bestuurslede vir hulle volgehoue ywer om hierdie proses van die grond af te kry.

WBF Login